ارسال درخواست شما

سفارش شما از طریق پست الکترونیکی که شامل دسترسی به داده ها را به سایت انتخاب شده، به علاوه دستورالعمل مفصل و مصور در مورد نحوه فعال کردن محصول خود را تحویل داده است.
در ما کشتی محصول خود را به طور خودکار توسط E - mail ، و بنابراین تایید پرداخت سفارش شما وجود دارد. سرانجام با درخواست شما ممکن است تا 2 روز کاری پس از تایید پرداخت، در مورد تاخیر در بخشی از سیستم که مال ما نیست.
برزیلی از آنجا که سفارشات از طریق پست الکترونیکی فرستاده می شود، در زمان از ثبت نام لطفا بررسی کنید که آیا آدرس ایمیل ثبت شده صحیح است.

من داده ها را دریافت نکرده؟

اگر دسترسی به داده ها خود را ظرف مدت 2 روز کاری را دریافت نکرده پس از تایید پرداخت، لطفا تماس با ما


پرسش و پاسخ

آیا شما آیا نیازمند کمک هستید؟ برو بخش پرسش و پاسخ مراجعه کنید.

لانگ -- ارز